Дүрэм, журам
21

Хэнтий аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм
2014-11-04 13:51
Хэнтий аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам
2014-10-24 23:25
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны 24 дүгээр тогтоолын 02 дугаар хавсралт Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам Нэ..
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны зардал олгох журам
2014-10-24 23:18
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны 24 дүгээр тогтоолын 01 дугаар хавсралт Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдийн үйл аж..